Tình trạng hiệu lực văn bản: Có hiệu lực

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC

----------------

Số: 627/QĐ-TCDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

======================

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

----------------------------

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC

 

          Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007;

Căn cứ Nghị định số 132/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

          Căn cứ Quyết định số 106/2009/QĐ-TTg ngày 20/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

          Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp;

          Căn cứ Quyết định số 2279/QĐ-BTC ngày 08/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ định đầu mối chịu trách nhiệm quản lý hoạt động đánh giá sự phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa dự trữ nhà nước do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý;

          Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ bảo quản,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Chỉ định Phòng thử nghiệm thóc, gạo (Mã số Vilas 628) thuộc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Dự trữ Nhà nước; địa chỉ: số 96 đường Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội thực hiện thử nghiệm kiểm tra chất lượng thóc, gạo phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thóc, gạo dự trữ quốc gia.

Điều 2. Thời hạn hiệu lực của Quyết định này là 3 năm, kể từ ngày ký.

Điều 3. Phòng thử nghiệm thóc, gạo (mã số Vilas 628) thuộc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Dự trữ Nhà nước có trách nhiệm:

1. Thực hiện công tác đánh giá sự phù hợp của thóc, gạo dự trữ quốc gia phục vụ quản lý nhà nước của Tổng cục Dự trữ Nhà nước;

2. Tuân thủ các quy định và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 4. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước, phòng thử nghiệm thóc, gạo (Mã số Vilas 628) thuộc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Dự trữ Nhà nước và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ Tài chính (để báo cáo);

- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

- Lãnh đạo Tổng cục DTNN;

- Các đơn vị thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước;

- Các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực;

- Lưu VT, KHCNBQ.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

(đã ký)

 

 

Lê Xuân Minh

 

Văn bản đính kèm: