Tình trạng hiệu lực văn bản: Có hiệu lực

BỘ TÀI CHÍNH

Số: 2666/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, Ngày 24 tháng 10 năm 2012

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế đấu thầu thực hiện mua sắm hàng hoá,

dịch vụ tư vấn và lựa chọn nhà thầu xây dựng trong các cơ quan

hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính

___________________________________

  

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

          Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005, Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng và Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009;

Căn cứ Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 16/4/2012 của Bộ Tài chính Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân;

Thực hiện văn bản số 594/TTg-KTN ngày 07/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản số 9242/VPCP-KTTH ngày 28/12/2011 của Văn phòng Chính phủ về các danh mục hàng hoá, dịch vụ được Thủ tướng Chính phủ cho chỉ định thầu;

Để tăng cường quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước, các nguồn kinh phí hợp pháp khác đảm bảo tiết kiệm, có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm hoạt động và nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đấu thầu thực hiện mua sắm hàng hoá, dịch vụ tư vấn và lựa chọn nhà thầu xây dựng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thay thế Quyết định số 787/QĐ-BTC ngày 30/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế đấu thầu thực hiện mua sắm hàng hoá, dịch vụ tư vấn và lựa chọn nhà thầu xây dựng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính. Bãi bỏ toàn bộ các văn bản trước đây trái với quy định tại Quyết định này.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:

   - Như Điều 3;

   - Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

   - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

   - Các đơn vị, tổ chức thuộc BTC;

   - KBNN, Cục Thuế, Cục Hải quan và Cục Dự trữ NN các tỉnh, liên tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương;

   - Lưu VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Phạm Sỹ Danh

 

Văn bản đính kèm: