Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Thông tư 64/2022/TT-BTC 25/10/2022

SoKiHieu

64/2022/TT-BTC

TrichYeu

Ban hành Sửa đổi 2: 2022 QCVN 08: 2018/BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia

LoaiVanBan

Thông tư

NgayBanHanh

10/25/2022 12:00 AM

CoQuanBanHanh

Bộ Tài chính

TinhTrangHieuluc

Có hiệu lực

NgayHetHieuLuc

 

NgayApDung

 

VanBanHuongDan

 

VanBanDanChieu

 

VanBanThayTheBaiBoDinhChi

 

VanBanDinhChinh

 

ContentNews

VanBanCanCu

 

NgayCoHieuLuc

12/9/2022

VanBanSuaDoiBoSung

 

LinhVucVanBan

 

NguoiKy

Tạ Anh Tuấn

ChucDanh

Thứ trưởng

OldID

 
Approval Status Approved
 

Attachments

64-2022-TT-BTC.pdf    
Created at 10/28/2022 2:32 PM by System Account
Last modified at 10/28/2022 2:32 PM by System Account