Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Thông tư 02/2016/TT-TTCP 20/10/2016

SoKiHieu

02/2016/TT-TTCP

TrichYeu

Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 về việc việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

LoaiVanBan

Thông tư

NgayBanHanh

10/20/2016 12:00 AM

CoQuanBanHanh

 

TinhTrangHieuluc

Có hiệu lực

NgayHetHieuLuc

 

NgayApDung

 

VanBanHuongDan

 

VanBanDanChieu

 

VanBanThayTheBaiBoDinhChi

 

VanBanDinhChinh

 

ContentNews

Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 về việc việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

VanBanCanCu

 

NgayCoHieuLuc

10/20/2016

VanBanSuaDoiBoSung

 

LinhVucVanBan

 

NguoiKy

 

ChucDanh

 

OldID

 
Approval Status Approved
 

Attachments

02_2016_TT_TTCP.pdf    
Created at 11/10/2016 11:06 AM by System Account
Last modified at 11/10/2016 11:07 AM by System Account