Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Thông tư 160/2015/TT-BTC 15/10/2015

SoKiHieu

160/2015/TT-BTC

TrichYeu

Quy định về định mức chi phí nhập, chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý.

LoaiVanBan

Thông tư

NgayBanHanh

10/15/2015 12:00 AM

CoQuanBanHanh

Bộ Tài chính

TinhTrangHieuluc

Có hiệu lực

NgayHetHieuLuc

 

NgayApDung

 

VanBanHuongDan

 

VanBanDanChieu

 

VanBanThayTheBaiBoDinhChi

 

VanBanDinhChinh

 

ContentNews

Thông tư số 160/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về định mức chi phí nhập, chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý.

VanBanCanCu

 

NgayCoHieuLuc

12/1/2015

VanBanSuaDoiBoSung

 

LinhVucVanBan

 

NguoiKy

 

ChucDanh

 

OldID

 
Approval Status Approved
 

Attachments

160-2015-TT-BTC.pdf    
Created at 10/27/2015 4:18 PM by System Account
Last modified at 10/27/2015 4:18 PM by System Account