Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Quyết định 2019/QĐ-BTC 19/08/2014

SoKiHieu

2019/QĐ-BTC

TrichYeu

Về việc ban hành tiêu chuẩn cơ sở đối với thiết bị khoan cắt và máy phát điện dự trữ quốc gia

LoaiVanBan

Quyết định

NgayBanHanh

8/19/2014 12:00 AM

CoQuanBanHanh

Bộ Tài chính

TinhTrangHieuluc

Có hiệu lực

NgayHetHieuLuc

 

NgayApDung

 

VanBanHuongDan

 

VanBanDanChieu

 

VanBanThayTheBaiBoDinhChi

 

VanBanDinhChinh

 

ContentNews

VanBanCanCu

 

NgayCoHieuLuc

8/19/2014

VanBanSuaDoiBoSung

 

LinhVucVanBan

 

NguoiKy

 

ChucDanh

 

OldID

 
Approval Status Approved
 

Attachments

TCCS 02-2014-BTC May phat dien DTQG.doc    
TCCS 01-2014-BTC Khoan cat DTQG.doc    
Quyet dinh.doc    
Created at 8/25/2014 1:24 PM by Hang Thi Doan 1
Last modified at 8/25/2014 1:24 PM by Hang Thi Doan 1