Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Thông tư 2005/TT-BTC

SoKiHieu

2005/TT-BTC

TrichYeu

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia

LoaiVanBan

Thông tư

NgayBanHanh

12/4/2009 4:32 PM

CoQuanBanHanh

Bộ Tài chính

TinhTrangHieuluc

Có hiệu lực

NgayHetHieuLuc

 

NgayApDung

6/24/2005

VanBanHuongDan

 

VanBanDanChieu

 

VanBanThayTheBaiBoDinhChi

 

VanBanDinhChinh

 

ContentNews

 VanBanCanCu

 

NgayCoHieuLuc

6/24/2005

VanBanSuaDoiBoSung

 

LinhVucVanBan

Dự trữ Nhà nước

NguoiKy

Chưa biết

ChucDanh

 

OldID

381756
Approval Status Approved
 

Attachments

TT 48 năm 2005.doc    
Created at 11/19/2012 10:43 AM by System Account
Last modified at 6/8/2017 4:04 PM by System Account