Cục DTNN khu vực Cửu Long thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa điểm kho Sa Đéc

(18/08/2022)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long.

- Địa chỉ: Số 05, Trưng Nữ Vương, phường 1, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

- Điện thoại: 02703.910.469                  - Fax: 02703.910.865.

2. Tên công trình: Sửa chữa điểm kho Vĩnh Long

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 171/QĐ-CDTCL ngày 17/8/2022 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa điểm kho Sa Đéc.

4. Tên chủ đầu tư:  Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long

5. Tổng mức đầu tư (làm tròn): 186.222.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi sáu triệu, hai trăm hai mươi hai nghìn đồng chẵn)./.

          B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá

gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

I. Xây lắp.

 

 

 

 

 

1

Gói thầu số 1: Thi công xây dựng công trình

158.344.000

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý III năm 2022

Hợp đồng trọn gói

40 ngày

II. Dịch vụ tư vấn đầu tư xây dựng

 

 

 

 

 

2

Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

    

5.554.000

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý III năm 2022

Hợp đồng trọn gói

Theo tiến độ gói thầu số 1 (40 ngày)

2

Gói thầu số 3: Chi phí bảo hiểm công trình xây dựng

174.000

SCL

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý III năm 2022

Hợp đồng trọn gói

tiến độ gói thầu số 1 (40 ngày)

3

Gói thầu số 4: Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình

1.931.000

SCL

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý IV năm 2022

Hợp đồng trọn gói

10 ngày 

Tổng giá gói thầu

166.003.000

 

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: