Chi cục DTNN Tam Điệp thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ nhân công bốc xếp xuất bán gạo, sản xuất vụ Đông xuân năm 2020, nhập kho năm 2020

(16/05/2022)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tam Điệp, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

Địa chỉ:Tổ 16, phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Điện thoại:  02293824384               fax:

2. Tên gói thầu:

               “Cung cấp dịch vụ nhân công bốc xếp xuất bán gạo, sản xuất vụ Đông xuân năm 2020, nhập kho năm 2020”

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

TT

Tên

gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(đã bao gồm các chi phí khác liên quan theo quy định)

Giá trúng     thầu (đã bao gồm các chi phí khác liên quan theo quy định)

Nhà thầu trúng thầu 

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

QĐ phê duyệt kết quả LCNT

01

Phần thầu số 01:

Cung cấp dịch vụ nhân công bốc xếp xuất bán 680 tấn gạo sản xuất vụ Đông Xuân năm 2020, nhập kho năm 2020 tại Ngăn kho A9/1 (Lô 1+2+3 +4) điểm kho Tam Điệp; Phần thầu số 02:

Cung cấp dịch vụ nhân công bốc xếp xuất bán 520 tấn gạo sản xuất vụ Đông Xuân năm 2020, nhập kho năm 2020 tại Ngăn kho A9/2 (Lô 1+2+3 ) điểm kho Tam Điệp;

 

 

 

 

 

Tham gia thực hiện của Cộng đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tham gia thực hiện của Cộng đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57.120.000 đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.680.000

đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57.120.000 đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.680.000

đồng

 

 

 

 

 

Bà: Mai Thị Hương Tổ 18, P. Bắc Sơn Thành, phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông: Nguyễn Công Phú Tổ 9, P. Nam Sơn Thành, phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

 

 

 

 

 

Hợp đồng theo đơn giá cố định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hợp đồng theo đơn giá cố định

 

 

 

 

 

Kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 12/6/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 12/6/2022

 

 

 

 

 

Quyết định số 54/QĐ – CCDTTĐ ngày   16/5/

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quyết định số 55/QĐ – CCDTTĐ ngày   16/5/

2022

 Các tin đã đưa ngày: