Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Ninh Thuận học kỳ I năm học 2021 – 2022

(23/12/2021)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

- Địa chỉ: số 09 Võ Thị Sáu – TP. Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.

- Điện thoại: 0258.3889289, 0258.3889669. Fax: 0258.3889239. E-mail: dtnnkv-namtrungbo@gdsr.gov.vn.

2. Tên dự toán: Chi phí vận chuyển gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Ninh Thuận học kỳ I năm học 2021-2022.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 391/QĐ-CDTNTB ngày 22/12/2021 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Ninh Thuận học kỳ I năm học 2021 – 2022.

4. Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

5. Tổng mức đầu tư: 67.707.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi bảy triệu bảy trăm lẻ bảy nghìn đồng).

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu: 

Số

TT

Tên gói thầu

Giá

gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Ninh Thuận học kỳ I năm học 2021-2022

67.707.000

Ngân sách nhà nước

Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt

Tháng 12 năm 2021

Hợp đồng trọn gói

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2021

 Các tin đã đưa ngày: