Chi cục DTNN Tây Sơn thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thay đường dây điện kho C3 và làm mới bản tên đơn vị

(20/12/2021)

 

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tây Sơn

          - Địa chỉ: Thôn 3, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

          - Điện thoại: (0256) 3 882.109

2. Tên gói thầu: Thay đường dây điện kho C3 và làm mới bảng tên đơn vị

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Quyết định số 63/QĐ-CCDTTS ngày 20/12/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Tây Sơn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thay đường dây điện kho C3 và làm mới bảng tên đơn vị

4. Chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tây Sơn

          5. Giá gói thầu: 16.708.000 đồng (Mười sáu triệu, bảy trăm lẻ tám ngàn đồng)

B. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói
 thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức
 lựa chọn nhà thầu

Thời gian
 bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại
 hợp đồng

Thời gian
 thực hiện hợp đồng

1

Thay đường dây điện kho C3 và làm mới bảng tên đơn vị

16.708.000

Ngân sách
Nhà nước cấp năm 2021

Chỉ định thầu rút gọn

Từ ngày 21/12/2021 đến ngày 24/12/2021

Hợp  đồng trọn gói

30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Tổng

16.708.000

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: