Cục DTNN khu vực Cửu Long thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Vận chuyển xuất cấp gạo từ nguồn Dự trữ Quốc gia cho tỉnh Sóc Trăng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19

(20/12/2021)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long.

       - Địa chỉ: : 05 Trưng Nữ Vương, P1, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.

- Điện thoại: 02703.910867 - Fax: 02703.910865.

2. Tên gói thầu: Vận chuyển xuất cấp gạo từ nguồn Dự trữ Quốc gia cho tỉnh Sóc Trăng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Số 313/QĐ-CDTCL ngày 19/12/2021 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long.

- Người ký quyết định: Ông Nguyễn Văn Khoa, chức vụ: Cục trưởng.

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long.

5. Tổng mức đầu tư: 633.375.495 đồng.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(VNĐ)

((Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, lệ phí cầu đường, phí chằng buộc và các chi phí khác có liên quan; không bao gồm chi phí bốc xếp gạo, áp tải, giao nhận).)

Nguồn

 vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian

thực hiện

hợp đồng

1

Vận chuyển xuất cấp gạo từ nguồn Dự trữ Quốc gia cho tỉnh Sóc Trăng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19

633.375.495

Ngân sách Nhà nước

Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt

Tháng

12/2021

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2021


 


Các tin đã đưa ngày: