Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm trang phục bảo hộ lao động năm 2021

(19/10/2021)

 

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

Địa chỉ: Khu đô thị Đồng Quýt -Thành phố Nam Định - Tỉnh Nam Định

Điện thoại/fax/email: 02283.845152       - Fax: 02283.842081

1. Tên gói thầu: Mua sắm trang phục bảo hộ lao động năm 2021

2. Số thông báo mời thầu trên hệ thống mạng đấu thầu: 20210966177

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng

4. Giá gói thầu: 65.245.400 đồng

Bằng chữ: Sáu mươi lăm triệu hai trăm bốn năm nghìn bốn trăm đồng.

5. Giá trúng thầu: 42.118.780 đồng.

Bằng chữ: Bốn mươi hai triệu một trăm mười tám nghìn bảy trăm tám mươi đồng.

6. Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần bảo hộ lao động Nam Phương

7. Loại hợp đồng: Trọn gói

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 25 ngày từ khi hợp đồng có hiệu lực.

9. Quyết định phê duyệt: Quyết định số: 524/QĐ-CDTHNN ngày 18/10/2021 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “mua sắm trang phục bảo hộ lao động năm 2021”./.Các tin đã đưa ngày: