Cục DTNN khu vực Hà Bắc thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm giá kê đa năng phục vụ bảo quản vật tư, thiết bị theo chỉ tiêu, kế hoạch DTQG năm 2021

(15/10/2021)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc.

- Địa chỉ: số 67 Lê Thái Tổ, phường Võ Cường, Tp. Bắc Ninh, T. Bắc Ninh

- Điện thoại: 02223.821282;     Fax: 02223.821687

2. Tên dự toán: mua sắm giá kê đa năng phục vụ bảo quản vật tư, thiết bị theo chỉ tiêu, kế hoạch DTQG năm 2021;

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 422/QĐ-CDTHB ngày 15/10/2021 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm giá kê đa năng phục vụ bảo quản vật tư, thiết bị theo chỉ tiêu, kế hoạch DTQG năm 2021;

4. Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc.

5. Tổng dự toán được duyệt: 320.000.000 đồng

B. Nội dung thông báo:

 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

 (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức

lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Mua sắm giá kê đa năng phục vụ bảo quản vật tư, thiết bị theo chỉ tiêu, kế hoạch DTQG năm 2021;

320.000.000

NSNN năm 2021 (định mức phí nhập, xuất, bảo quản hàng DTQG, nhóm chi nghiệp vụ chuyên môn, phần Tổng cục phê duyệt trước khi thực hiện)

Chào hàng cạnh tranh thông thường trong nước qua mạng

20/10/2021

Trọn gói

Trong 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 Các tin đã đưa ngày: