Cục DTNN khu vực Đông Bắc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ vận tải đường bộ vận chuyển 1.469,2869 tấn gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Hà Giang học kỳ I năm học 2021-2022

(11/10/2021)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc

- Địa chỉ: Số 19 Mạc Đăng Doanh, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 02253.822.720

- Fax: 02253.747 179                                  Email: dtqgkv-db@gdsr.gov.vn

2. Tên dự án:  Cung cấp dịch vụ vận tải đường bộ vận chuyển  1.469,2869 tấn gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Hà Giang  học kỳ I năm học 2021-2022

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ vận tải bộ vận chuyển 1.469,2869 tấn gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Hà Giang  học kỳ I năm học 2021-2022.

Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt

1.607.746.600

đồng

1.607.710.100 đồng

Công ty Cổ phần thương mại Minh Khai

Quyết định số                     /QĐ-CDTĐB ngày 11/10/2021 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Đông Bắc

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2021

 Các tin đã đưa ngày: