Cục DTNN khu vực Cửu Long thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng và chi phí bảo hiểm công trình

(15/01/2021)

 

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long

Địa chỉ: Số 05, Trưng Nữ Vương, phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại/fax/email: 02703.910469          fax: 02703.910865

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên dự án

 

Tên gói thầu1    

Số thông báo mời thầu2

Hình thức lựa chọn nhà thầu1    

Giá gói thầu1  

Giá trúng thầu 3

Nhà thầu trúng thầu3

Loại hợp đồng3

Thời gian thực hiện hợp đồng3

Quyết định phê duyệt4

1

 

Cải tạo, nâng cấp tường rào kho 3/2, Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

 

Chỉ định thầu rút gọn

91.471.000 đồng

91.471.000 đồng

Công ty Cổ TNHH TMDVXD Thiên Lộc Gia

Trọn gói

Theo tiến độ gói thầu số 1(90 ngày)

Số: 112a/QĐ-CDTCL ngày 10/4/2020

2

 

Cải tạo, nâng cấp tường rào kho 3/2, Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Gói thầu số 6: Chi phí bảo hiểm công trình xây dựng

 

Chỉ định thầu rút gọn

2.299.000đồng

2.299.000đồng

Công ty Bảo Việt Vĩnh Long.

Trọn gói

Theo tiến độ gói thầu số 1(90 ngày)

Số: 115/QĐ-CDTCL ngày 14/4/2020

 Các tin đã đưa ngày: