Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bán đấu giá gạo dự trữ quốc gia còn lại thuộc kế hoạch xuất bán năm 2020

(25/09/2020)

1. Tên địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

- Địa chỉ: Khu đô thị Đồng Quýt - thành phố Nam Định - tỉnh Nam Định

- Điện thoại: 0228 3845 151;  Fax: 0228 3842 081;

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

- Tên tài sản đấu giá: Gạo 15% tấm nhập kho dự trữ quốc gia năm 2019.

- Số lượng: 5.673.284 kg, chia thành 09 đơn vị tài sản.

- Chất lượng: Theo quy định tại Thông tư số 205/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính.

3. Giá khởi điểm của các tài sản đấu giá: 55.598.183.200 đồng (Bằng chữ: năm mươi năm tỷ, năm trăm chín mươi tám triệu, một trăm tám mươi ba ngàn, hai trăm đồng chẵn).

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản: theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá số 01/2016/QH14; Quy trình lưạ chọn tổ chức bán đấu giá tài sản được lựa chọn theo quy định của Luật đấu thầu số 43 và Nghị định số 63 của Chính phủ.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian: từ ngày 28/9/2020 đến trước 16h30 ngày 01/10/2020;

- Địa điểm: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh - Khu đô thị Đồng Quýt - thành phố Nam Định - tỉnh Nam Định

 Mọi chi tiết liên hệ: tại phòng Kế hoạch và Quản lý hàng dự trữ - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh hoặc số điện thoại 0228 3845 151.



Các tin đã đưa ngày: