Cục DTNN khu vực Bình Trị Thiên thông báo mời các tổ chức có chức năng bán đấu giá, tham gia chào mức thù lao dịch vụ tổ chức bán đấu giá gạo dự trữ quốc gia thuộc thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2020

(25/09/2020)

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên kính mời các tổ chức có chức năng bán đấu giá tham gia chào mức thù lao dịch vụ bán đấu giá gạo dự trữ quốc gia như sau:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên. Địa chỉ: 21 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

- Tên tài sản: Gạo dự trữ quốc gia nhập kho năm 2019.

- Số lượng: 7.245.365 kg, với 40 đơn vị tài sản, đấu giá riêng cho từng đơn vị tài sản.

- Chất lượng: Theo quy định tại Thông tư số 205/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Cụ thể: Gạo hạt dài, 15% tấm sản xuất  tại Nam Bộ vụ Đông xuân 2019, nhập kho năm 2019; được bảo quản kín trong môi trường khí Nitơ.

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 71.004.577.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi mốt tỷ không trăm linh bốn triệu năm trăm bảy mươi bảy ngàn đồng).

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá: Theo quy định tại Khoản 4, Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14. Cụ thể: Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bao gồm:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.

5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký lựa chọn tổ chức đấu giá: Từ ngày thông báo đến trước 09 giờ ngày 30/9/2020 (Trong giờ hành chính), tại Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên, 21 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Mở hồ sơ chào giá: 10 giờ 00 ngày 30/9/2020.

- Mọi thông tin chi tiết, liên hệ Phòng Kế hoạch và Quản lý hàng dự trữ, điện thoại  0323.822330; 0912.328092.

* Thời gian đề nghị đăng thông tin:

- Đăng trên Trang thông tin điện tử Tổng Cục DTNN: Ngày 25/9/2020.

- Đăng trên Báo Quảng Bình: 02 số báo, mỗi số báo cách nhau 03 ngày, bắt đầu từ ngày 25/9/2020.Các tin đã đưa ngày: