Cục DTNN khu vực Đà Nẵng thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu vận chuyển 597,870 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Nam học kỳ II năm học 2019-2020

(05/06/2020)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.

- Địa chỉ: 07 Xuân Đán 1 - quận Thanh Khê - thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0236-3714551.

- Fax: 0236-3813082.

2. Tên dự án: Thực hiện chính sách an sinh xã hội.

3. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.

4. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu:

- Gói thầu: Lựa chọn đơn vị vận chuyển 597,870 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Nam học kỳ II năm học 2019-2020.

5. Giá gói thầu: 238.012.000 đồng (Hai trăm ba mươi tám triệu không trăm mười hai  nghìn đồng) theo quyết định số 230/QĐ-CDTĐN ngày 03/6/2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Quy trình lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Lựa chọn đơn vị vận chuyển 597,870 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Nam

 học kỳ II năm

học 2019-2020

238.012.000 đồng (Hai trăm ba mươi tám triệu không trăm mười hai nghìn đồng)

Nguồn NSNN giao năm 2020

Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt

Theo điều 4, Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Tối đa 05 ngày kể từ ngày phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Trọn gói

10 ngày kể từ ngày từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đảm bảo hoàn thành xong trước ngày 15/6/2020

 

- Mọi thông tin chi tiết, liên hệ phòng KH&QLHDT, điện thoại: 0236-3714551; Fax: 0236-3746413.Các tin đã đưa ngày: