Cục DTNN khu vực Đông Bắc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ vận tải bộ 2.500 tấn gạo từ Chi cục DTNN Thủy Nguyên, Vĩnh Tiên đến cảng Hải Phòng để viện trợ cho Triều Tiên

(13/05/2019)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc

- Địa chỉ: Số 19 Mạc Đăng Doanh, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 02253.822.720

- Fax: 02253.747 179                                  Email: dtqgkv-db@gdsr.gov.vn

2. Tên dự án:  Cung cấp dịch vụ vận tải bộ 2.500 tấn gạo từ Chi cục DTNN Thủy Nguyên, Vĩnh Tiên đến cảng Hải Phòng để viện trợ cho Triều Tiên.

B. Nội dung chính:

STT

Tên dự án

Hình thức lựa chọn nhà thầu(1)

Giá tối đa

Giá lựa chọn

Đơn vị được lựa chọn

Quyết định phê duyệt(4)

Loại hợp đồng(1)

Thời gian thực hiện hợp đồng(1)

1

Cung cấp dịch vụ vận tải bộ 2.500 tấn gạo từ Chi cục DTNN Thủy Nguyên, Vĩnh Tiên đến cảng Hải Phòng để viện trợ cho Triều Tiên

Chỉ định trực tiếp

232.511.000 đồng

232.113.000 đồng

Công ty Cổ phần Thương mại Minh Khai

Quyết định số      186/QĐ-CDTĐB ngày 13/5/2019 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Đông Bắc

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 31/5/2019

 Các tin đã đưa ngày: