Chi cục DTNN Mỹ Đức thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Sửa chữa nhà Văn phòng năm 2019

(16/05/2019)

 

  1. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị đăng ký đăng thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Mỹ Đức

               - Địa chỉ:  Đồng Tâm - Mỹ Đức - Hà Nội

         - Điện thoại:  024 33 734 126         Di động: 0912 309 234

 2. Địa điểm sửa chữa: - Văn phòng Chi cục Dự trữ Nhà nước Mỹ Đức;

                                     - Địa chỉ: Xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội.

     3. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 06/QĐ-CCDTMĐ ngày 16/5/2019 của Chi cục trưởng Chi cục DTNN Mỹ Đức, về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu “Sửa chữa nhà Văn phòng Chi cục Dự trữ Nhà nước Mỹ Đức”.

        B. Nội dung của kết quả lựa chọn nhà thầu: 

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Nhà thầu trúng thầu

Giá trúng thầu (đồng)

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng/ Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Sửa chữa nhà Văn phòng Chi cục Dự trữ Nhà nước Mỹ Đức

24.915.000

(Hai mươi bốn triệu, chín trăm mười lăm nghìn đồng chẵn)

Chỉ định thầu rút gọn

Công ty TNHH Xây dựng và sản xuất dịch vụ thương mại Hải Nam

24.915.000

(Hai mươi bốn triệu, chín trăm mười lăm nghìn đồng chẵn)

Số 06/QĐ-CCDTMĐ ngày 16/5/2019 của Chi cục trưởng Chi cục DTNN Mỹ Đức

Trọn gói/ Hợp đồng thi công xây dựng

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 10/6/2019

 Các tin đã đưa ngày: