Tổng cục Dự trữ Nhà nước thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu mua 50.000 chiếc phao áo cứu sinh

(04/01/2019)

1. Tên dự án: Mua vật tư, thiết bị nhập kho dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.

2. Tên gói thầu:

Mua 50.000 chiếc phao áo cứu sinh thuộc chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 nhập kho dự trữ quốc gia tại các Cục Dự trữ Nhà nuớc khu vực: Hà Nội, Tây Bắc, Hoàng Liên Sơn, Vĩnh Phú, Bắc Thái, Hà Bắc, Hải Hưng, Đông Bắc, Thái Bình, Hà Nam Ninh.

3. Số thông báo mời thầu: Số 20181055006 – 00 ngày 24/10/2018.

4. Giá gói thầu: 7.600.000.000 đồng (Giá trên đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) và các khoản chi phí để giao hàng tại cửa kho dự trữ quốc gia).

5. Giá trúng thầu: Không.

6. Nhà thầu trúng thầu: Không có nhà thầu trúng thầu do nhà thầu xếp hạng thứ nhất có giá dự thầu thấp hơn giá gói thầu có văn bản đề nghị không thực hiện hợp đồng; nhà thầu xếp hạng thứ hai có giá dự thầu vượt giá gói thầu.

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

8. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 01/QĐ-TCDT ngày 02/01/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua 50.000 chiếc phao áo cứu sinh nhập kho dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch năm 2018./.Các tin đã đưa ngày: