Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Vận chuyển gạo hỗ trợ nhân dân trồng rừng các huyện Lang Chánh, Quan Sơn, Quan Hóa và Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa kế hoạch năm 2019

(10/12/2018)

A- Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá

- Địa chỉ: Số 572 đường Nguyễn Trãi - Phường Phú Sơn - Thành phố Thanh Hoá - Tỉnh Thanh Hóa

- Điện thoại: 0373.943.226,  Fax: 0373.943.225.

2. Loại dự án: Chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 892/QĐ-CDTTH ngày 07/12/2018 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu vận chuyển gạo hỗ trợ nhân dân trồng rừng các huyện: Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh và Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa kế hoạch năm 2019.

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa.

 

Stt

 

Tên gói thầu

 

Giá gói thầu

Nguồn

vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu: Vận chuyển gạo hỗ trợ nhân dân trồng rừng các huyện Lang Chánh, Quan Sơn, Quan Hóa và Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa kế hoạch năm 2019

 2.802.232.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, tám trăm linh hai triệu, hai trăm ba mươi hai ngàn đồng chẵn).

Ngân sách Nhà nước năm 2019

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Từ ngày 14/12/2018 

Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

Xong đến hết ngày 31/12/2019

 

 Các tin đã đưa ngày: