Cục DTNN khu vực Đà Nẵng thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị vận chuyển 466,545 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Ngãi đợt 1 học kỳ I năm học 2022-2023

(03/10/2022)

THÔNG BÁO:

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU VẬN CHUYỂN.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.

- Địa chỉ: 07 Xuân Đán 1 - quận Thanh Khê – thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0236-3714551.

- Fax: 0236-3746413.

2. Tên dự án: An sinh xã hội.

3. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.

4. Tên gói thầu đăng ký thông báo:

- Gói thầu: Lựa chọn đơn vị vận chuyển 466,545 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Ngãi đợt 1 học kỳ I năm học 2022-2023.

5. Giá gói thầu: 266.500.909 đồng (Hai trăm sáu mươi sáu triệu, năm trăm ngàn, chín trăm lẻ chín đồng) theo quyết định số 524/QĐ-CDTĐN ngày 30/9/2022 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Lựa chọn đơn vị vận chuyển 466,545 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Ngãi đợt 1 học kỳ I năm học 2022-2023

266.500.909 đồng (Hai trăm sáu mươi sáu triệu, năm trăm ngàn,chín trăm lẻ chín đồng)

Nguồn NSNN giao năm 2022.

Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 10/10/2022.

 

- Mọi thông tin chi tiết, liên hệ phòng KH&QLHDT, điện thoại: 0236-3714551; Fax: 0236-3746413.

 Các tin đã đưa ngày: