Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Hưởng ứng Phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025

(18/11/2022)

Nhằm thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” thiết thực, hiệu quả, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo động lực cho tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Tổng cục Dự trữ Nhà nước vừa ban hành Kế hoạch Phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025.

 

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú hỗ trợ gạo cho học sinh

 Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Thèn Phàng. Ảnh: Đức Minh

 

Bảo đảm thực hiện Phong trào thi đua nghiêm túc, đồng bộ

Những năm qua, Phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” đã thực sự trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn Đảng và toàn dân. Với những hành động cụ thể thiết thực Phong trào đã tạo nên động lực mạnh mẽ mang lại những thành tựu lớn và toàn diện trong xóa đói, giảm nghèo.

Công tác xóa đói, giảm nghèo luôn được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, coi đây là yêu cầu cấp bách, là một nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược của quá trình phát triển nhanh, bền vững đất nước. Những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng hằng năm chúng ta vẫn dành một nguồn lực lớn để đầu tư, hỗ trợ, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được triển khai hiệu quả.

 

Gạo dự trữ quốc gia gia xuất cấp cho nhân dân luôn đủ về số lượng,

đảm bảo chất lượng. Ảnh: Đức Minh

 

Thực hiện Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 02/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1734/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, ngày 26/9/2022, Tổng cục DTNN đã ban hành Quyết định số 592/QĐ-TCDT về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025. Việc ban hành, tổ chức triển khai Kế hoạch này nhằm tổ chức Phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phát huy sức mạnh tổng hợp toàn ngành DTNN trong tổ chức triển khai phong trào thi đua làm cho phong trào thực sự trở thành phong trào hành động, ý thức tự giác, trách nhiệm, tạo động lực cho tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Kết hợp chặt chẽ các phong trào thi đua thường xuyên hàng năm, các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề của từng đơn vị với phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 và gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,…

 

Kho bảo quản phao áo cứu sinh tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Hòa Bình

 

Các cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục chủ động nghiên cứu, đề ra giải pháp phù hợp với đặc điểm, tính chất của đơn vị mình, bảo đảm phong trào thi đua thực sự nghiêm túc đồng bộ, xuyên suốt, sâu rộng với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực hiệu quả. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay, các mô hình, cách làm sáng tạo trong phong trào “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”...

Đồng bộ các giải pháp thực hiện Phong trào thi đua

Về nội dung, Tổng cục DTNN yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc; tập trung vào các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến, đề xuất các giải pháp trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua vì mục tiêu giảm nghèo phù hợp với quy định và tình hình thực tế tại đơn vị; Chủ động rà soát, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quyết định có liên quan đến công tác nhập, xuất, bảo quản hàng DTQG.

Đồng thời, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch nhập, xuất hàng DTQG được Tổng cục DTNN, Bộ Tài chính giao hàng năm; phối hợp với các địa phương và các đơn vị có liên quan kịp thời triển khai công tác xuất cấp hỗ trợ học sinh các trường ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; xuất hỗ trợ cứu đói cho nhân dân dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt; xuất hỗ trợ người dân vùng thiên tai, hạn hán, mất mùa, xuất hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ người lao động nghề tự nguyện trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng...

 

Chính sách hỗ trợ gạo DTQG cho công tác bảo vệ, phát triển rừng

góp phần giúp nhân dân ổn định cuộc sống, yên tâm sản xuất.

 

Tổng cục DTNN cũng giao các Cục DTNN khu vực, Chi cục DTNN phối hợp với các địa phương, địa bàn thuộc phạm vi quản lý thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 do địa phương phát động.

Để triển khai hiệu quả các nội dung trên, Tổng cục DTNN đã đề ra một số giải pháp trọng tâm, cụ thể:

Một là, Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, trọng tâm là Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đối mới công tác thi đua, khen thưởng và Chỉ thị số 19/CT- TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 08-KH/DU ngày 12/10/2021 của Đảng ủy Bộ Tài chính về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vừng đến năm 2030 và các văn bản chỉ đạo có liên quan của cấp có thẩm quyền.

Hai là, Các cấp ủy Đảng, thủ trưởng đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục căn cứ chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai có hiệu quả phong trào thi đua với nội dung, tiêu chí cụ thể, tránh hình thức, lãng phí; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể trong việc chỉ đạo phong trào thi đua; sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và tiến hành tổng kết Phong trào thi đua vào năm 2025.

Ba là, Cổng thông tin điện tử Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Bản tin Dự trữ Nhà nước có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến thường xuyên Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Tài chính và của Tổng cục Dự trữ Nhà nước, các gương điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua.

 

Minh Hằng

 Các tin đã đưa ngày: