Trung tâm Kiểm định hàng dự trữ được cấp chứng chỉ phiên bản: ISO/IEC 17025:2017

(01/07/2020)

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 “Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn” đã được tổ chức Quốc tế ISO/IEC ban hành ngày 29/11/2017 thay thế cho tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005, đây là tài liệu tham khảo quốc tế áp dụng cho các phòng thí nghiệm thực hiện các hoạt động thử nghiệm và hiệu chuẩn trên toàn cầu.

Theo thông báo của Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, việc thực hiện cuộc đánh giá chuyển đổi sang phiên bản mới ISO/IEC 17025:2017 cho các phòng thí nghiệm sẽ được thực hiện từ ngày 01/01/2019.Các chứng chỉ do BoA ban hành theo phiên bản cũ ISO/IEC 17025:2005 sẽ chỉ có hiệu lực đến hết ngày 29/11/2020.

Từ tháng 8/2019, Phòng VILAS 628 đã lập kế hoạch để  thực hiện việc chuyển đổi hệ thống từ phiên bản ISO/IEC 17025:2005 sang phiên bản ISO/IEC 17025:2017 sau 6 tháng thực hiện cùng với việc hoàn thiện hệ thống văn bản, đánh giá nội bộ, xem xét của lãnh đạo, xin ý kiến của Chuyên gia hệ thống và Chuyên gia kỹ thuật Trung tâm đã gửi đơn xin chuyển đổi phiên bản 2017, đồng thời thực hiện  cuộc đánh giá giám sát hàng năm do Văn phòng Công nhận chất lượng (BOA) – Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện.

Phòng Vilas 628 của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Dự trữ nhà nước là phòng Thử nghiệm được BoA cấp chứng chỉ công nhận theo hệ thống ISO/IEC 17025: 2005 từ ngày 25/02/2013 hoạt động cho đến ngày 30/4/2020.

Do Trung tâm Kiểm định hàng dự trữ là tổ chức mới được thành lập trên cơ sở tiếp nhận một phần nhiệm vụ của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Dự trữ Nhà nước đã giải thể theo Quyết định số 36/2019/QĐ-TTg ngày 25/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước thuộc Bộ Tài chính. Ngày 19/5/2020, Tổng Cục trưởng Tổng cục DTNN ký Quyết định số 258/QĐ-TCDT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Kiểm định hàng dự trữ thuộc Cục CNTT, thống kê và Kiểm định hàng dự trữ. Trong quyết định này nêu rõ vị trí chức năng của Trung tâm Kiểm định dự trữ là đơn vị sự nghiệp (tương đương cấp phòng) thuộc Cục Công nghệ thông tin, thống kê và Kiểm định hàng dự trữ có chức năng giúp Cục trưởng tổ chức kiểm định, thử nghiệm chất lượng hàng dự trữ quốc gia; kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị bảo quản, triển khai thử nghiệm công nghệ, dịch vụ kỹ thuật phục vụ công tác bảo quản, nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng thương mại.

Theo quy định ISO/IEC 17025 khi tổ chức thay đổi tên và chức năng, nhiệm vụ thì đồng thời các tài liệu, sổ tay chất lượng phải thay đổi cho phù hợp, sau gần 2 tháng chờ xét duyệt hồ sơ, ngày 25 tháng 6 năm 2020, BoA quyết định công nhận Phòng Thí nghiệm của Trung tâm Kiểm định hàng dự trữ  đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 với 2 lĩnh vực được công nhận là Đo lường – Hiệu chuẩn và sinh học.

 

Mẫu dấu VILAS 628  của Phòng Thí nghiệm Trung tâm Kiểm định hàng dự trữ

được cấp bởi Văn phòng Công nhận Chất lượng - Bộ Khoa học Công nghệ

 

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2017 (VILAS 628) của Phòng Thí nghiệm

 Trung tâm Kiểm định hàng dự trữ  được cấp bởi Văn phòng Công nhận

 Chất lượng - Bộ Khoa học Công nghệ

 

Đối với Lĩnh vực sinh học VILAS 628 được công nhận 7 chỉ tiêu thử nghiệm trên thóc theo Phương pháp thử quy định tại QCVN 14:2014/ BTC Quy chuẩn kỹ thuât Quốc gia đối với thóc dự trữ quốc gia; 13 chỉ tiêu thử nghiệm trên gạo theo Phương pháp thử  tại QCVN 06:2019/BTC  Quy chuẩn kỹ thuât Quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia (vừa được sửa đổi ban hành tại Thông tư 78 /2019/TT-BTC ngày 12 tháng 11 năm 2019 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020)

Đối với lĩnh vực đo lường hiệu chuẩn máy đo độ ẩm hạt theo quy trình Hiệu chuẩn QT.03: 2013;  Khả năng đo và hiệu chuẩn Thóc: 014%; Gạo: 0,11%.

Việc phấn đấu trở thành phòng thí nghiệm được công nhận là một xu hướng tất yếu đối với các phòng thí nghiệm trên thế giới nói chung và đối với các phòng thí nghiệm ở Việt Nam nói riêng trong bối cảnh việc công nhận và thừa nhận lẫn nhau đang ngày càng phổ biến.VILAS 628 sẽ tiếp tục duy trì, áp dụng ISO/IEC 17025:2017 ngày càng có hiệu quả.

Vận hành theo phiên bản mới ISO/IEC 17025:2017 giúp Phòng VILAS 628 kiểm soát tốt các quá trình, các kết quả thử nghiệm chính xác nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước và nhu cầu của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cung cấp thóc gạo, hiệu chuẩn trang thiết bị cho ngành Dự trữ Nhà nước trong thời gian tới.

 

 

Trung tâm Kiểm định hàng dự trữ - Cục CNTT, 

   thống kê và Kiểm định hàng dự trữ