Đoàn công tác của Tổng cục Dự trữ Nhà nước – Bộ Tài chính sang làm việc với Vụ Dự trữ Nhà nước - Bộ Tài chính Lào từ ngày 22/9/2013 đến ngày 27/9/2013

(01/10/2013)

Thực hiện chương trình hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam với Bộ Tài chính Lào về lĩnh vực dự trữ nhà nước trong năm 2013, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã cử một Đoàn chuyên gia do đồng chí Nguyễn Đình Hòa – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước làm Trưởng đoàn, thành viên là các đồng chí có kinh nghiệm chuyên môn của các Vụ, Cục DTNNKV sang làm việc, trao đổi, hướng dẫn về tổ chức hoạt động quản lý, điều hành lĩnh vực dự trữ nhà nước với Vụ Dự trữ Nhà nước – Bộ Tài chính Lào.

Đoàn chuyên gia của Tổng cục Dự trữ Nhà nước (Tổng cục DTNN) đã làm việc với Vụ Dự trữ Nhà nước (Vụ DTNN Lào) tại trụ sở Bộ Tài chính Lào từ ngày 22/9/2013 đến ngày 27/9/2013 do đồng chí Chít Pa Song – Phó Vụ trưởng Vụ Dự trữ Nhà nước Lào làm trưởng đoàn.

 

Hai Đoàn trao đổi về công tác DTNN

 

Qua các buổi làm việc với Vụ DTNN Lào và khảo sát thực tế tại một số địa điểm dự kiến xây dựng kho dự trữ, hai Đoàn đã họp, thống nhất kết quả công việc đạt được như sau:

* Hai Đoàn đã tích cực học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với nhau về các mặt hoạt động, điều hành, quản lý về lĩnh vực dự trữ Nhà nước, nhất là những kinh nghiệm của Việt Nam.

* Đoàn chuyên gia của Tổng cục DTNN đã tham gia, đóng góp ý kiến đối với dự thảo Chiến lược phát triển dự trữ Nhà nước Lào đến năm 2020. Hai Đoàn đã thống nhất: Vụ DTNN Lào sẽ tiếp tục nghiên cứu, xác định lại về tổng mức dự trữ các loại hàng, vật tư phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Lào cho hiện tại và đến năm 2020. Vụ DTNN Lào sau khi hoàn thiện Chiến lược phát triển dự trữ Nhà nước Lào đến năm 2020 sẽ gửi lại cho chuyên gia Việt Nam tiếp tục tham gia, đóng góp ý kiến.

 

Hai Trưởng đoàn ký kết biên bản làm việc

 

* Đoàn chuyên gia của Tổng cục DTNN đã giới thiệu và trình bày về quy hoạch kho dự trữ Nhà nước của Việt Nam để Vụ DTNN Lào nghiên cứu và lựa chọn loại hình kho, công nghệ bảo quản phù hợp với tình hình thực tế của Lào. Trên cơ sở quy định của Nghị định và Chiến lược phát triển dự trữ Nhà nước Lào đến năm 2020, Vụ DTNN Lào tiếp tục đề nghị chuyên gia của Tổng cục DTNN giúp đỡ về xây  dựng đề án quy hoạch kho dự trữ của Lào ở 3 Miền: Bắc. Trung, Nam.

* Đoàn chuyên gia của Tổng cục DTNN đã hướng dẫn về chuyên môn chuyên ngành dự trữ Nhà nước cho toàn thể cán bộ, công chức Vụ DTNN Lào, với các chuyên đề sau:

- Quy chuẩn kỹ thuật hàng DTQG; Định mức kinh tế - kỹ thuật và quản lý hàng DTQG;

- Cách thức lập kế hoạch, phân bổ dự toán ngân sách dự trữ Nhà nước;

- Trình tự xuất, nhập, mua, bán hàng DTQG;

- Các văn bản pháp luật dưới Nghị định điều chỉnh các mặt hoạt động về dự trữ Nhà nước;

- Cách thức làm việc, phối hợp với các bộ, ngành quản lý hàng DTQG.

Vụ DTNN Lào đã đánh giá rất cao tinh thần làm việc, nội dung trao đổi, hướng dẫn về các chuyên đề nghiệp vụ chuyên môn dự trữ mà Đoàn chuyên gia của Tổng cục DTNN đã trình bày, giới thiệu. Để tiếp tục giúp đỡ Vụ DTNN – Bộ Tài chính Lào nhanh chóng, hoàn thiện đầy đủ về cơ chế chính sách, kinh nghiệm điều hành hoạt động dự trữ, Vụ đã cử 01 Đoàn chuyên gia của Vụ DTNN Lào sang học hỏi, trao đổi và khảo sát thực tế hệ thống kho dự trữ tại Tổng cục DTNN Việt Nam trong tháng 11 năm 2013 và sẽ mở một lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ chuyên ngành dự trữ Nhà nước cho cán bộ, chuyên viên Vụ DTNN Lào trong quý I năm 2014.

Ngày 27 tháng 9 năm 2013, Đoàn chuyên gia của Tổng cục DTNN – Bộ Tài chính đã kết thúc và hoàn thành tốt chuyến công tác sang Lào để thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, giúp đỡ về các mặt từ cơ cấu tổ chức, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật như Nghị định, Chiến lược, Quy hoạch kho đến các văn bản dưới Nghị định để hình thành, dần đưa công tác dự trữ Nhà nước của Lào đi vào hoạt động.

 

                     Lê Văn Hùng – Văn phòng Tổng cục DTNNCác tin đã đưa ngày: