Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra ngành Dự trữ

(06/07/2018)

Chia sẻ với Cổng Thông tin điện tử Dự trữ Nhà nước, ông Đỗ Quốc Long – Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra, Tổng cục Dự trữ Nhà nước cho biết: “Được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tổng cục, Thanh tra Bộ Tài chính, Vụ Thanh tra đã thực hiện chức năng tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục trong việc chủ động phòng, ngừa và phát hiện kịp thời những hành vi vi phạm để kiến nghị với cấp có thẩm quyền, nhằm xây dựng, củng cố và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; phát hiện những sơ hở trong cơ chế chính sách để đề xuất các biện pháp khắc phục; phát huy nhân tố tích cực, góp phần nâng cao quản lý của ngành, hiệu lực hiệu quả của hoạt động quản lý dự trữ quốc gia (DTQG), bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân”.

 

Vụ Thanh tra, Tổng cục Dự trữ Nhà nước vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ

 

Góp phần thực hiện nhiệm vụ ngành DTNN

Ông Đỗ Quốc Long nhấn mạnh, theo chức năng nhiệm vụ được giao, ngoài nhiệm vụ giúp Chính phủ và Bộ Tài chính thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về DTQG, Tổng cục DTNN còn trực tiếp quản lý hàng DTQG như các Bộ, Ngành: Bộ Quốc Phòng, Bộ Công An, Bộ NN & PTNT, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Y tế...

Ngành DTQG trực tiếp quản lý một lượng hàng DTQG lớn, với nhiều chủng loại mặt hàng, công nghệ bảo quản khác nhau. Trong khi đó, công tác bảo quản, xuất cấp hàng cứu trợ, cứu hộ, cứu nạn luôn diễn ra đột xuất, nhưng mang tính thường xuyên hàng năm đòi hỏi cần phải có lực lượng thanh tra, kiểm tra sâu sát, đảm bảo hiệu quả quản lý, tránh tình trạng thất thoát, đáp ứng kịp thời nhu cầu của địa phương và cá nhân nơi xảy ra thiên tai, dịch bênh, thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chính trị được giao.

Thực hiện nhiệm vụ, trong 6 tháng đầu năm 2018, Vụ Thanh tra đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; kiểm tra, kiểm toán nội bộ; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đáng chú ý, trong công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, Vụ đã ban hành kết luận thanh tra chuyên ngành công tác quản lý hàng DTQG tại Cục Trồng trọt, đơn vị trực tiếp thuê bảo quản hàng là Công ty CP Giống cây trồng vật nuôi Thừa Thiên Huế.

Bên cạnh đó, Vụ Thanh tra đã tiến hành kiểm tra chuyên đề công tác đầu tư xây dựng tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái, đã ban hành thông báo kết quả kiểm tra của Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

Mặt khác, thực hiện kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm 2018 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Vụ Thanh tra đã tiến hành xây dựng báo cáo khảo sát, lập kế hoạch chi tiết thanh tra việc chấp hành pháp luật về dự trữ quốc gia tại Bộ Công an. Đồng thời đã gửi đề cương yêu cầu đơn vị báo cáo về công tác xuất cấp hàng dự trữ quốc gia, các đơn vị tiếp nhận hàng DTQG và các đơn vị có liên quan đến công tác xuất cấp hàng DTQG (gạo; thuốc bảo vệ thực vật và thuốc thú y) không thu tiền; công tác tiếp nhận, quản lý, bảo quản sử dụng hàng DTQG cứu trợ, hỗ trợ tại tỉnh Quảng Bình.

Đối với công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ, ông Đỗ Quốc Long cho biết, Vụ Thanh tra đã tiến hành kiểm tra, kiểm toán nội bộ tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội, Tổng cục đã ban hành thông báo kết quả kiểm tra công tác quản lý tài chính, tài sản nhà nước, công tác xuất hàng cứu trợ, hỗ trợ, công tác đầu tư xây dựng tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội; đã tiến hành xây dựng đề cương yêu cầu Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ báo cáo.

Bên cạnh các nhiệm vụ trên, Vụ Thanh tra đã thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; Công tác phòng, chống tham nhũng; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Công tác xây dựng các văn bản về chuyên môn và tham gia ý kiến đối với các đơn vị thuộc Tổng cục và Bộ Tài chính.

Đánh giá chung tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018, ông Đỗ Quốc Long nhấn mạnh: “Được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tổng cục, Thanh tra Bộ Tài chính, Vụ Thanh tra đã thực hiện chức năng tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục trong việc chủ động phòng, ngừa và phát hiện kịp thời những hành vi vi phạm để kiến nghị với cấp có thẩm quyền, nhằm xây dựng, củng cố và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; phát hiện những sơ hở trong cơ chế chính sách để đề xuất các biện pháp khắc phục; phát huy nhân tố tích cực, góp phần nâng cao quản lý của ngành, hiệu lực hiệu quả của hoạt động quản lý DTQG, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân”.

Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ cuối năm

Thông tin về chương trình công tác trong những tháng cuối năm 2018, ông Đỗ Quốc Long chia sẻ, trong công tác thanh tra chuyên ngành, Vụ sẽ tiếp tục Thực hiện Quyết định số 2418/QĐ-BTC ngày 24/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm 2018 của Tổng cục DTNN; Chuẩn bị xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2019 trình Bộ Tài chính phê duyệt.

Về công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ, Vụ Thanh tra sẽ tiếp tục thực hiện Quyết định số131/QĐ-BTC ngày 26/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra, kiểm toán nội bộ năm 2018 công tác quản lý tài chính, kế toán, tài sản nhà nước, đầu tư phát triển và xây dựng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính. Đồng thời chuẩn bị xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm toán nội bộ về công tác quản lý tài chính, kế toán, tài sản nhà nước, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, đầu tư phát triển và xây dựng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính năm 2019 trình Bộ Tài chính phê duyệt.

Mặt khác, tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng theo Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống tham nhũng theo quy định.

Tiếp tục triển khai Quyết định số 805/QĐ-TCDT ngày 28/12/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN về việc kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018; Chuẩn bị xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 của Tổng cục DTNN. Tiếp tục thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định...

Ông Đỗ Quốc Long nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị Vụ thanh tra được giao, thanh tra DTNN ý thức được rằng cần quyết tâm cao hơn nữa, tiếp tục phát huy ưu điểm, kết quả đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế; phấn đấu phát huy hơn nữa vai trò của thanh tra, không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra nhằm giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong quản lý và sử dụng NSNN một cách hiệu quả theo đúng chức năng, nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao cho Tổng cục DTNN quản lý.

 

Nguyễn Hồng Sâm

 Các tin đã đưa ngày: