Tổng cục Dự trữ Nhà nước thông báo kết quả thi tuyển công chức Tổng cục Dự trữ Nhà nước năm 2017

(02/05/2018)

TỔNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CÔNG CHỨC TỔNG CỤC DTNN NĂM 2017

-------------------------

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------------

 

Hà Nội, ngày  02 tháng 5 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Kết quả thi tuyển công chức Tổng cục Dự trữ Nhà nước năm 2017

-----------------------------------

Căn cứ Quyết định số 1546/QĐ-BTC ngày 09/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển công chức Tổng cục Dự trữ Nhà nước năm 2017 và căn cứ kết quả của thí sinh tham dự thi tuyển, Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Dự trữ Nhà nước thông báo:

1. Danh sách kết quả thi tuyển đính kèm thông báo này.

2. Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Dự trữ Nhà nước nhận đơn phúc khảo và lệ phí chấm phúc khảo cụ thể như sau:

- Thời hạn nhận đơn phúc khảo: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 02/5/2018 đến hết ngày 17/5/2018 (mẫu đơn lấy tại Trang thông tin điện tử Bộ Tài chính tại địa chỉ http://www.mof.gov.vn và Trang thông tin điện tử Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại địa chỉ http://www.gdsr.gov.vn).

- Đơn phúc khảo của thí sinh gửi về Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Dự trữ Nhà nước (Vụ TCCB), số 291, ngõ 343 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Hội đồng tuyển dụng công chức sẽ tổ chức phúc khảo và thông báo kết quả phúc khảo cho thí sinh. Không giải quyết phúc khảo đối với các trường hợp đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời hạn quy định trên (tính theo ngày đơn thư đến tại bộ phận văn thư của cơ quan Tổng cục Dự trữ nhà nước) và các đơn phúc khảo gửi bằng thư điện tử, Fax, Telex.

- Lệ phí chấm phúc khảo: 150.000 đồng/bài thi. Thí sinh chuyển lệ phí chấm phúc khảo về Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Dự trữ Nhà nước trước ngày 17/5/2018 qua tài khoản của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Dự trữ Nhà nước, địa chỉ: 96 - Nguyễn Viết Xuân - Quận Hà Đông - Hà Nội; tài khoản số: 2200201288679 tại Ngân hàng Nông Nghiệp và phát triển Nông thôn Chi nhánh Hà Tây.

Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Dự trữ Nhà nước trân trọng thông báo./.

 Các tin đã đưa ngày: