Cục DTNN khu vực Đông Bắc thông báo bán đấu giá lô hàng gồm 5.000.000 kg thóc tẻ sản xuất vụ Đông Xuân năm 2019

(02/12/2021)

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC.

1. Tên, địa chỉ, tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Hải Phòng - số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng; Điện thoại: 0225.3678.680.

2. Tên tổ chức có tài sản đấu giá: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc, số 19 Mạc Đăng Doanh, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng.

3. Tên tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, tiền bán hồ sơ:

3.1. Tài sản đấu giá: Đấu giá lô hàng gồm 5.000.000 kg thóc tẻ sản xuất vụ Đông Xuân năm 2019 các chỉ tiêu chất lượng đảm bảo theo yêu cầu bảo quản quy định tại QCVN14:2014/BTC theo Thông tư số 53/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc DTQG (bán riêng lẻ theo từng đơn vị tài sản) như sau:

 

STT

Đơn vị tài sản

Địa điểm để hàng

Số lượng (kg)

Đơn giá (đồng/kg)

Giá khởi điểm tài sản (đồng)

Khoản tiền đặt trước bằng 10% giá khởi điểm (đồng)

 

Thóc sản xuất vụ Đông xuân năm 2019, nhập kho năm 2019

5.000.000

 

35.000.000.000

3.500.000.000

1

Đơn vị tài sản 01

Ngăn kho A6/1, Kho An Tiến, Chi cục DTNN Kiến An

260.000

7.000

1.820.000.000

182.000.000

2

Đơn vị tài sản 02

Ngăn kho A6/3, Kho An Tiến, Chi cục DTNN Kiến An

260.000

7.000

1.820.000.000

182.000.000

3

Đơn vị tài sản 03

Ngăn kho A8/2, Kho An Tiến, Chi cục DTNN Kiến An

260.000

7.000

1.820.000.000

182.000.000

4

Đơn vị tài sản 04

Ngăn kho A3/3, Kho An Tiến, Chi cục DTNN Kiến An

260.000

7.000

1.820.000.000

182.000.000

5

Đơn vị tài sản 05

Ngăn kho A6/2, Kho An Tiến, Chi cục DTNN Kiến An

260.000

7.000

1.820.000.000

182.000.000

6

Đơn vị tài sản 06

Ngăn kho C19/2, Kho Hỗ, Chi cục DTNN Kiến An

120.000

7.000

840.000.000

84.000.000

7

Đơn vị tài sản 07

Ngăn kho C19/4, Kho Hỗ, Chi cục DTNN Kiến An

120.000

7.000

840.000.000

84.000.000

8

Đơn vị tài sản 08

Ngăn kho C19/5, Kho Hỗ, Chi cục DTNN Kiến An

120.000

7.000

840.000.000

84.000.000

9

Đơn vị tài sản 09

Ngăn kho C21/1, Kho Hỗ, Chi cục DTNN Kiến An

120.000

7.000

840.000.000

84.000.000

10

Đơn vị tài sản 10

Ngăn kho C21/3, Kho Hỗ, Chi cục DTNN Kiến An

120.000

7.000

840.000.000

84.000.000

11

Đơn vị tài sản 11

Ngăn kho C21/5, Kho Hỗ, Chi cục DTNN Kiến An

120.000

7.000

840.000.000

84.000.000

12

Đơn vị tài sản 12

Ngăn kho C22/1, Kho Hỗ, Chi cục DTNN Kiến An

120.000

7.000

840.000.000

84.000.000

13

Đơn vị tài sản 13

Ngăn kho C22/2, Kho Hỗ, Chi cục DTNN Kiến An

120.000

7.000

840.000.000

84.000.000

14

Đơn vị tài sản 14

Ngăn kho C22/3, Kho Hỗ, Chi cục DTNN Kiến An

120.000

7.000

840.000.000

84.000.000

15

Đơn vị tài sản 15

Ngăn kho A17/3, Kho Vật Cách, Chi cục DTNN Kiến An

260.000

7.000

1.820.000.000

182.000.000

16

Đơn vị tài sản 16

Ngăn kho C2/1, Kho Kha Lâm, Chi cục DTNN Kiến An

120.000

7.000

840.000.000

84.000.000

17

Đơn vị tài sản 17

Ngăn kho C2/3, Kho Kha Lâm, Chi cục DTNN Kiến An

120.000

7.000

840.000.000

84.000.000

18

Đơn vị tài sản 18

Ngăn kho C2/4, Kho Kha Lâm, Chi cục DTNN Kiến An

120.000

7.000

840.000.000

84.000.000

19

Đơn vị tài sản 19

Ngăn kho A4/1, Kho Đông Tạ, Chi cục DTNN Vĩnh Tiên

260.000

7.000

1.820.000.000

182.000.000

20

Đơn vị tài sản 20

Ngăn kho A6/1, Kho Cao Minh, Chi cục DTNN Vĩnh Tiên

270.000

7.000

1.890.000.000

189.000.000

21

Đơn vị tài sản 21

Ngăn kho A7/1, Kho Cao Minh, Chi cục DTNN Vĩnh Tiên

270.000

7.000

1.890.000.000

189.000.000

22

Đơn vị tài sản 22

Ngăn kho A7/2, Kho Cao Minh, Chi cục DTNN Vĩnh Tiên

260.000

7.000

1.820.000.000

182.000.000

23

Đơn vị tài sản 23

Ngăn kho A8/1, Kho Cao Minh, Chi cục DTNN Vĩnh Tiên

270.000

7.000

1.890.000.000

189.000.000

24

Đơn vị tài sản 24

Ngăn kho A8/2, Kho Cao Minh, Chi cục DTNN Vĩnh Tiên

270.000

7.000

1.890.000.000

189.000.000

25

Đơn vị tài sản 25

Ngăn kho 13/1, Kho Thủy Nguyên, Chi cục DTNN Thủy Nguyên

400.000

7.000

2.800.000.000

280.000.000

 

3.2. Bước giá của từng đơn vị tài sản (tính trên 1kg thóc): 1 %/ 01 kg thóc = 7.000 đồng x 1% = 70 đồng/ 01 kg thóc (Bảy mươi đồng/ một (01) kilogam thóc).

(Bước giá là phần chênh lệch giữa giá trả lần sau cao hơn giá trả lần liền kề trước đó, bước giá được áp dụng trong trường hợp có nhiều người trả giá cao nhất bằng nhau và có nhu cầu đấu giá tiếp).

3.3. Tiền bán hồ sơ: 500.000đ/ đơn vị tài sản/ hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng/ đơn vị tài sản/ hồ sơ).

(Chi tiết giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá được thể hiện cụ thể trong hồ sơ tham gia đấu giá).

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp;

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

- Đặc điểm chi tiết của các tài sản trên được thể hiện tại hồ sơ kèm theo.

- Tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được đăng ký tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm);

+ Có Giấy chứng minh nhân dân (bản sao);

+ Có giấy đăng ký kinh doanh (bản sao, nếu là tổ chức);

+ Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của Quy chế này; Cam kết thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật sau khi mua được tài sản.

+ Nộp khoản tiền đặt trước trong thời hạn quy định;

3.4.  Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ kinh doanh cá thể có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và nộp 01 bộ hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng (số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng) gồm các điều kiện sau:

+ Có đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm khi mua hồ sơ);

+ Có Giấy chứng minh nhân dân (bản sao);

+ Có giấy đăng ký kinh doanh (bản sao);

+ Nộp khoản tiền đặt trước trong thời hạn quy định;

3.5. Người không được tham gia đấu giá: Theo quy định tại khoản 04 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c nêu trên;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

4.1.Thời gian, địa điểm tham khảo, mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá: Từ ngày 07/12/2021 đến 17 giờ ngày 17/12/2021 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Hải Phòng - số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

4.2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 14 + 15/12/2021 trong giờ hành chính tại các kho của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc - Số 19 Mạc Đăng Doanh, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng.

4.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 15 + 16 + 17/12/2021 trong giờ hành chính. Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng; Số tài khoản: 100004175799 tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân - Chi nhánh Hải Phòng (Hoặc có thể nộp tại các Phòng Giao dịch khác của Ngân hàng TMCP Quốc Dân trên địa bàn thành phố Hải Phòng vào số tài khoản trên).

4.4. Thời gian tổ chức đấu giá: Từ 8 giờ 30 phút ngày 20/12/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng - Số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng;

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Hải Phòng - Số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: 0225.3678.680 hoặc 09369.304.94 (Đấu giá viên: Nguyễn Công Hải).Các tin đã đưa ngày: