Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu và giá gói thầu “Mua sắm trang phục bảo hộ lao động năm 2020”

(16/10/2020)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

- Địa chỉ: Khu đô thị Đồng Quýt -Thành phố Nam Định - Tỉnh Nam Định

- Điện thoại: 02283.845152             - Fax: 02283.842081

2. Tên dự toán: “Mua sắm trang phục bảo hộ lao động năm 2020”

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số: 474/QĐ-CDTHNN ngày 16/10/2020 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và giá gói thầu “Mua sắm trang phục bảo hộ lao động năm 2020”.

4. Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

5. Tổng kinh phí: 67.100.000 đồng

B. Nội dung thông báo mời thầu:

  TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu có VAT (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Mua sắm trang phục bảo hộ lao động năm 2020

67.100.000

NSNN - Phí bảo quản hàng DTQG năm 2020

Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng

Từ ngày 16/10/2020

Hợp đồng trọn gói

25 ngày từ khi hợp đồng có hiệu lực

 

        Các tin đã đưa ngày: