Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Lựa chọn đơn vị vận tải vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2018 – 2019

(13/09/2018)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Lựa chọn đơn vị vận tải vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2018 – 2019, như sau:

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long.

- Địa chỉ: 05 Trưng Nữ Vương - Phường 1, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

- Điện thoại: 02703.910.867.

- Fax: 02703.910.865.

2. Quyết định số 141/QĐ-CDTCL ngày 10/9/2018 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Lựa chọn đơn vị vận tải vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2018-2019.

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Lựa chọn đơn vị vận tải vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2018 - 2019.

733.959.967

đồng (Bằng chữ: Bảy trăm ba mươi ba triệu, chín trăm năm mươi chín nghìn, chín trăm sáu mươi bảy đồng)

Giá gói thầu đã bao gồm thuế theo luật định và các chi phí khác có liên quan.

Ngân sách nhà nước cấp năm 2018.

Chào hàng cạnh tranh thông thường, lựa chọn nhà thầu
 trong nước

Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Trong tháng 9/2018

 

 Hợp đồng theo đơn giá cố định.

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 30/11/2018

 Các tin đã đưa ngày: