Chi cục Dự trữ Nhà nước Kiến An thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất 1.480,226 tấn gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Sơn La

(13/09/2018)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Kiến An

- Địa chỉ: Số 268 đường 351, xã Nam Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

- Điện thoại: 0225.3871804

- Fax:                                                          Email: dtqgkv-db@gdsr.gov.vn

2. Tên dự án:  Chào hàng cạnh tranh rút gọn cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất 1.480,226 tấn gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Sơn La

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu(1)

Hình thức lựa chọn nhà thầu(1)

Giá gói thầu(1)

Giá trúng thầu(2)

Nhà thầu trúng thầu(3)

Quyết định phê duyệt(4)

Hình thức hợp đồng(1)

Thời gian thực hiện hợp đồng(1)

1

Chào hàng cạnh tranh rút gọn cung cấp dịch vụ bốc xuất 1.480,226 tấn gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Sơn La

Chào hàng cạnh tranh rút gọn

142.101.696 đồng

140.621.470 đồng

Nguyễn văn Vĩ

Quyết định số: 45     /QĐ-CCDTKA ngày 5/9/2018 của Chi cục trưởng Chi cục DTNN  Kiến An

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 30/11/2018

 Các tin đã đưa ngày: