Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp công cụ, dụng cụ phục vụ công tác kiểm tra, bảo quản hàng hóa.

(07/08/2018)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc

- Địa chỉ: Số 19 Mạc Đăng Doanh, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 02253.814.588

- Fax: 02253.747179                                  Email: dtqgkv-db@gdsr.gov.vn

2. Tên dự án: Mua công cụ, dụng cụ phục vụ bảo quản hàng dự trữ

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Mua công cụ, dụng cụ phục vụ công tác kiểm tra, bảo quản hàng hóa

97.650.000 đồng

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

Từ ngày 08/8/2018

Hợp đồng trọn gói

15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 Các tin đã đưa ngày: