Chi cục Dự trữ Nhà nước Kiến An thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Cung cấp dịch vụ vật tư phục vụ công tác diệt trùng 3.400 tấn thóc nhập năm 2018

(02/08/2018)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Kiến An

- Địa chỉ: Số 268, Đường 351, Xã Nam Sơn, huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 02253.871.804

- Fax:                                  

2. Tên dự án:

- cung cấp dịch vụ vật tư phục vụ công tác diệt trùng 3.400 tấn thóc nhập năm 2018

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ vật tư phục vụ công tác diệt trùng 3.400 tấn  thóc nhập năm 2018

33.950.000 đồng

Ngân sách Nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

Từ ngày 25/7/2018

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 30/8/2018

 Các tin đã đưa ngày: