Chi cục Dự trữ Nhà nước Thủy Nguyên thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp khí Nitơ bảo quản gạo nhập kho Đông Xuân năm 2018

(03/08/2018)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Thủy Nguyên

- Địa chỉ: xã Lưu Kiếm, Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 02253.874.127

2. Tên dự án:

- Lựa chọn đơn vị cung cấp khí Nitơ bảo quản gạo Đông Xuân nhập kho năm 2018.

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp khí Nitơ bảo quản gạo Đông Xuân nhập kho năm 2018

52.500.000 đồng

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

Từ ngày 06/8/2018

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết 31/8/2018

 Các tin đã đưa ngày: