Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn thông báo mời thầu gói thầu số 14: Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành

(01/08/2018)

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn.

 Địa chỉ: Số 186 –Đường Quang Trung - Phường Tân Quang - Thành phố Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang.

 Điện Thoại: 0273874968  -  Fax  : 0273874959

 Mã số thuế: 5000780408

Thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 14: Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành.

- Loại gói thầu:

Xây lắp [x] Mua sắm hàng hóa [ ]  Phi tư vấn [ ] Hỗn hợp

- Giá gói thầu: 419.887.169 đồng (Số tiền bằng chữ: Bốn trăm mười chín triệu, tám trăm tám mươi bảy nghìn, một trăm sáu chín đồng).

- Nội dung chính của gói thầu:

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án: Dự án đầu tư giai đoạn 1- Kho dự trữ Tuyên Quang.

3. Nguồn vốn: Đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian Phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 08 giờ 30 phút  ngày 07/8/2018 đến trước 09 giờ 00 ngày 16/8/2018.

7. Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn.

- Địa chỉ: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn; Số 186 - Đường Quang Trung - Phường Tân Quang - Thành phố Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang.

8. Thời điểm đóng thầu: 09h giờ 00 phút ngày 16/8/2018.

9. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút ngày 16/8/2018.Các tin đã đưa ngày: