Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Tường thông báo kết quả lựa chọn đơn vị bốc xếp thóc nhập kho Dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2018.

(10/07/2018)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Tường.

- Địa chỉ: Thị trấn Thổ Tang – Huyện Vĩnh Tường – Tỉnh Vĩnh Phúc.

- Điện thoại: 0211. 3838.124  Fax: 0211. 3779.443

2. Tên gói thầu: Lựa chọn đơn vị bốc xếp thóc nhập kho Dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2018.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói  thầu

Hình thức

và phương thức lựa chọn

 nhà thầu

Giá phần thầu

(VNĐ)

Giá trúng thầu

(VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định

phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Lựa chọn đơn vị bốc xếp thóc nhập kho Dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2018.

Chỉ định thầu rút gọn

42.000.000

42.000.000

Ông Lê Minh Hợp

Quyết định phê duyệt số 90/QĐ-CCDTVT ngày 09/7/2018 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Tường

Hợp đồng có giá cố định.

Từ ngày 11/7/2018 đến hết ngày 14/8/2018

* Danh sách các nhà thầu không trúng thầu:

1. Đào Văn Thành – Địa chỉ: Lũng Hòa – Vĩnh Tường – V. Phúc

- Lý do giá dự thầu cao hơn giá xét thầu của Chi cục.

2. Ông Đinh Công Tuấn – Địa chỉ: Mỹ Lương - Yên Lập- Phú Thọ

- Lý do giá dự thầu cao hơn giá xét thầu của Chi cục.

 Các tin đã đưa ngày: