Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh thông báo kế hoạch đấu thầu: Cung cấp trang phục bảo hộ lao động năm 2018 cho CBCC làm việc tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

(09/07/2018)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:                                                                         

1. Tên cơ quan, đơn vị: CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC HÀ NAM NINH.

Địa chỉ: Khu Đô thị Đồng Quýt,Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

-  Điện thoại:  0228.3845149,  Fax 0228.3529969   

2. Tên gói thầu: Cung cấp trang phục bảo hộ lao động năm 2018 cho CBCC làm việc tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh;

3. Quyết định đầu tư: Quyết định số: 285/QĐ-CDTHNN ngày 28/6/2018 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và giá gói thầu “Cung cấp trang phục bảo hộ lao động năm 2018 cho CBCC làm việc tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh”

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

5. Giá gói thầu: 72.396.500 đồng (Bảy mươi hai triệu ba trăm chín sáu ngàn năm trăm đồng)

6. Nguồn vốn: Từ NSNN- Nguồn kinh phí bảo quản hàng hóa DTQG năm 2018.

Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(tạm tính)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt nhà thầu   trúng thầu

Hình

thức hợp

đồng

Thời gian

thực hiện

hợp đồng

1

Cung cấp trang phục bảo hộ lao động năm 2018 cho CBCC làm việc tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

Chỉ

định

thầu

rút

gọn

72.396.500 (Bảy mươi hai triệu ba trăm chín sáu ngàn năm trăm đồng)

Công ty cổ phần Dệt may Chí Tâm

Quyết định số

291/QĐ-CDTHNN ngày      4/7/2018 của Cục DTNNKV              Hà Nam Ninh

Hợp

đồng

trọn

gói

Chậm nhất đến ngày 25/7/2018 (Kể từ khi ký hợp đồng)

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: