Chi cục Dự trữ Nhà nước Tân Hiệp thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuê nhân công bốc xếp 2.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2018

(17/05/2018)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tân Hiệp

- Địa chỉ: Xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

- Điện thoại: 0204 3878240;     - Fax: 0204 3878240

2. Tên dự toán: Dự toán kinh phí không tự chủ năm 2018.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 15/QĐ-CCDTTH ngày 17/5/2018 của Chi cục trưởng chi cục Dự trữ Nhà nước Tân Hiệp

4. Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tân Hiệp

5. Tổng dự toán: 148.000.000 đồng

B. Nội dung thông báo:

 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

 

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức

lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

*Gói số 1: Thuê nhân công bốc xếp 720 tấn gạo nhập kho tại vùng kho Cao Xá - Tân Yên

53.280.000

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

21/5/2018

Trọn gói

Trong vòng 45 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

2

*Gói số 2: Thuê nhân công bốc xếp 1.280 tấn gạo nhập kho tại vùng kho Gia Tư - Hiệp Hòa

 

94.720.000

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

21/5/2018

Trọn gói

Trong vòng 45 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 Các tin đã đưa ngày: