Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua 5.200 chiếc bao đay phục vụ nhập hàng DTQG năm 2018

(16/04/2018)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

- Địa chỉ: Số 532 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ.

- Điện thoại:        0292.3883117     - Fax: 0292.3824497.

2. Tên dự án: 5.200 chiếc bao đay phục vụ nhập hàng DTQG năm 2018.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 113/QĐ-CDTTNB ngày 16/4/2018 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: 5.200 chiếc bao đay phục vụ nhập hàng DTQG năm 2018.

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ

5. Tổng mức đầu tư: 197.600.000 đồng

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

 

Nguồn vốn

Hình thức

 lựa chọn

 nhà thầu

Phương

 thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Mua 5.200 chiếc bao đay phục vụ nhập hàng DTQG năm 2018

197.600.000

NSNN (đơn vị sử dụng từ nguồn kinh phí nhập, xuất hàng DTQG

năm 2018 của Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ - Tổng cục phê duyệt trước khi thực hiện)

Chỉ định thầu thông

thường

Một

 giai đoạn một túi

hồ sơ

Tháng 4/2018

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Tối đa 10

 ngày kể

từ ngày

hợp đồng

có hiệu lực

Tổng cộng

197.600.000

 

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: