Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ thông báo mời thầu: Cung cấp 7.600 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018 tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

(16/04/2018)

THÔNG BÁO MỜI THẦU

(Lựa chọn nhà thầu)

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

Địa chỉ: số 09 Võ Thị Sáu - phường Vĩnh Nguyên - TP. Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại/fax/email: 0258.3889289/0258.3889239/namtrungbo@gdsr.gov.vn

Mã số thuế: 0100787888-016

Thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Cung cấp 7.600 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018 tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

Loại gói thầu:    Xây lắp       Mua sắm hàng hóa  þ  Tư vấn       Phi tư vấn       Hỗn hợp

Giá gói thầu: 77.573.200.000 đồng (Bảy mươi bảy tỷ năm trăm bảy mươi ba triệu hai trăm nghìn đồng).

Nội dung chính của gói thầu: Gói thầu nêu trên gồm có 03 phần thầu; tên, số hiệu; số lượng; địa điểm nhập kho của từng phần thầu chi tiết tại Quyết định số 359/QĐ-TCDT ngày  13/4/2018 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước và quy định cụ thể trong HSMT của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: tối đa 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời đảm bảo gạo nhập kho dự trữ quốc gia xong trước ngày 15/7/2018.

2. Tên dự án: Mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn hai túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 15 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 4 năm 2018 đến trước 09 giờ, ngày 10 tháng 5 năm 2018.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Bộ phận văn thư - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ - số 09 Võ Thị Sáu – phường Vĩnh Nguyên - TP. Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại: 0258.3889279, 0258.3889258. Fax: 0258.3889239.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

9. Bảo đảm dự thầu:

a) Giá trị bảo đảm dự thầu của toàn bộ gói thầu: 1.551.464.000 đồng (Một tỷ năm trăm năm mươi mốt triệu bốn trăm sáu mươi bốn nghìn đồng). Mức bảo đảm dự thầu cho toàn bộ gói thầu bằng 2% giá gói thầu; mức bảo đảm dự thầu cho từng phần thầu bằng 2% giá phần thầu.

b) Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc).

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ, ngày 10 tháng 5 năm 2018.

11. Thời điểm mở Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật: 10 giờ, ngày 10 tháng 5 năm 2018.Các tin đã đưa ngày: