Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc thông báo mời thầu: Cung cấp 9.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018 tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc.

(16/04/2018)

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc

Địa chỉ: Số 67 - Đường Lê Thái Tổ - phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0222.3826755; Fax: 0222.3821687

Thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Cung cấp 9.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018 tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu Vực Hà Bắc, gồm 05 phần thầu.

  • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa      

- Giá gói thầu: 93.276.000.000 đồng

(Chín mươi ba tỷ hai trăm bẩy mươi sáu triệu đồng chẵn)

  • Nội dung chính của gói thầu: Mua 9.000 tấn gạo 15% tấm, loại hạt dài, được xay xát từ thóc thu hoạch vụ Đông xuân năm 2018 tại Nam Bộ.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời đảm bảo gạo nhập kho DTQG xong trước ngày 15/7/2018

2. Tên dự án: Mua gạo Dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2018

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: từ  16  giờ, ngày 19 tháng 4 năm 2018 đến trước  

09 giờ, ngày 10 tháng 5 năm 2018 (trong giờ hành chính) .

7. Địa điểm phát hành HSMT: Tại Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc, Địa chỉ: Số 67 - Đường Lê Thái Tổ - phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.  Điện thoại: 0222.3826755

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng)

9. Bảo đảm dự thầu: 1.865.520.000 đồng (Một tỷ tám trăm sáu mươi năm triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng chẵn) 

10. Thời điểm đóng thầu 09 giờ, ngày 10 tháng 5 năm 2018

11. Thời điểm mở thầu 10 giờ, ngày 10 tháng 5 năm 2018Các tin đã đưa ngày: