Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc thông báo mời chào hàng Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ

(14/03/2018)

1. Tên gói thầu: Gói số 4: Xây lắp. “Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ”.

- Loại gói thầu: Xây lắp

- Giá gói thầu:  3.788.471.610,0 đồng. (Bằng chữ: Ba tỷ bảy trăm tám mươi tám triệu bốn trăm bảy mươi mốt nghìn sáu trăm mươi đồng).

- Nội dung chính của gói thầu: Cải tạo nâng cấp nhà điều hành Kho Dự trữ Mộc Châu – Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày

2. Tên công trình: Cải tạo nâng cấp nhà điều hành Kho Dự trữ Mộc Châu – Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSYC: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 3 năm 2018 đến trước 15 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 3 năm 2018 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSYC: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc. Số 348 đường Chu Văn Thịnh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

- Điện thoại: 0212.3.852.321; Fax: 0212.3.853.184

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng. (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn).

9. Bảo đảm dự thầu:

- Giá trị của bảo đảm dự thầu: 55.000.000 đồng. (Bằng chữ: Năm mươi lăm triệu đồng chẵn).

- Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc.

10. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 3 năm 2018.

11. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 10 phút, ngày 30 tháng 3 năm 2018.Các tin đã đưa ngày: