Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Lựa chọn đơn vị vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2017 - 2018.

(13/03/2018)

THÔNG TIN KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long.

Địa chỉ: số 05- Trưng Nữ Vương, phường 1, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Điện thoại/fax/email: Điện thoại 02703.910.867; Fax 02703. 910.865.

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Lựa chọn đơn vị vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2017 - 2018.

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn, lựa chọn nhà thầu trong nước.

3. Giá gói thầu: 148.267.282đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi tám triệu, hai trăm sáu mươi bảy nghìn,hai trăm tám mươi hai đồng)

4. Giá trúng thầu: 148.267.282đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi tám triệu, hai trăm sáu mươi bảy nghìn,hai trăm tám mươi hai đồng)

Giá đã bao gồm thuế GTGT,hóa đơn theo quy định, phí cầu đường và các chi phí khác có liên quan.

5. Nhà thầu trúng thầu: Cơ sở vận tải Thu Hương.

6. Loại hợp đồng: Trọn gói,theo đơn giá cố định.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 40 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đảm bảo xong trước ngày 30/4/2018.

8. Quyết định phê duyệt: Số 30/QĐ-CDTCL ngày 09/3/2018 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long.Các tin đã đưa ngày: