Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ bốc xếp 2.000 tấn thóc nhập kho kế hoạch năm 2018

(13/03/2018)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ  bốc xếp 2.000 tấn thóc nhập kho kế hoạch năm 2018, như sau:

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long.

- Địa chỉ: 05 Trưng Nữ Vương - Phường 1, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

- Điện thoại: 02703.910.867.

- Fax: 02703.910.865.

2. Quyết định số     /QĐ-CDTCL ngày 12/02/2018 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ bốc xếp 2.000 tấn thóc nhập kho DTQG kế hoạch năm 2018;

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ bốc xếp 2.000 tấn thóc nhập kho DTQG kế hoạch năm 2018

190.000.000đồng

Bằng chữ: Một trăm chín mươi triệu đồng chẵn./.

Giá gói thầu đã bao gồm thuế theo luật định và các chi phí khác có liên quan.

Ngân sách nhà nước cấp năm 2018.

Chỉ định thầu rút gọn

Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Từ ngày 13/3/2018 đến hết ngày 16/3/2018

Theo đơn giá cố định.

 Trong tháng 3,4 năm 2018

 Các tin đã đưa ngày: