Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng hạng mục xây tường rào phía Tây, điểm kho Dung Quất.

(14/11/2017)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

- Địa chỉ: 459 Tây Sơn, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

- Điện thoại: 056. 3826441.                   Fax: 056.3827526

2. Tên hạng mục: Xây dựng tường rào phía Tây, điểm kho Dung Quất.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 416/QĐ-CDTNB ngày    13/11/2017 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục xây dựng tường rào phía Tây, điểm kho Dung Quất.

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

5. Giá gói thầu: 94.716.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Chín mươi bốn triệu, bảy trăm mười sáu nghìn đồng).

B. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

I

Dịch vụ tư vấn:

9.157.000 đồng

 

 

 

 

 

1

Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật

4.962.000 đồng

Phí nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia năm 2017

Chỉ định thầu rút gọn

Tháng 11 năm 2017

Hợp đồng trọn gói

15 ngày

2

Thẩm tra thiết kế, bản vẽ thi công

1.000.000 đồng

Phí nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia năm 2017

Chỉ định thầu rút gọn

Tháng 11 năm 2017

Hợp đồng trọn gói

15 ngày

3

Thẩm  tra dự toán công trình

1.000.000 đồng

Phí nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia năm 2017

Chỉ định thầu rút gọn

Tháng 11 năm 2017

Hợp đồng trọn gói

15 ngày

4

Giám sát thi công 

2.195.000 đồng

Phí nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia năm 2017

Chỉ định thầu rút gọn

Tháng 11 năm 2017

Hợp đồng trọn gói

40 ngày

II.

Xây lắp

85.559.000 đồng

 

 

 

 

 

1

Xây dựng tường rào phía Tây điểm kho Dung Quất

85.559.000 đồng

Phí nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia năm 2017

Chỉ định thầu rút gọn

Tháng 11 năm 2017

Hợp đồng trọn gói

40 ngày

 

Tổng cộng

94.716.000 đồng

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: