Cục DTNN khu vực Vĩnh Phú thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp 11.000 tấn gạo nhập kho DTQG kế hoạch năm 2023

(31/05/2023)

A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên đơn vị đăng thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú

- Địa chỉ: Số 07 Đường Trần Phú, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Điện thoại: 02103. 952262 - 02103. 991956              Fax: 02103. 3991755

2. Tên Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Cung cấp 11.000 tấn gạo nhập kho DTQG kế hoạch năm 2023 tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú.

3. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú.

4. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 176/QĐ-TCDT ngày 25/5/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2023.

5. Tổng giá trị các gói thầu: 136.290.000.000, đ (Bằng chữ: Một trăm ba mươi sáu tỷ, hai trăm chín mươi triệu đồng chẵn).

B. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

1. Các gói thầu mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2023 tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú:

Stt

Gói thầu

Số lượng

(tấn)

Địa điểm nhập kho

Giá gói thầu (đã có 5% thuế GTGT)

Đơn giá

(đồng/kg)

Thành tiền

(đồng)

1

Số 01

1.300

Chi cục DTNN Phong Châu, Phú Thọ

12.390

16.107.000.000

2

Số 02

1.170

Chi cục DTNN Phong Châu, Phú Thọ

12.390

14.496.300.000

3

Số 03

1.400

Chi cục DTNN Việt Trì, Phú Thọ

12.390

17.346.000.000

4

Số 04

1.400

Chi cục DTNN Việt Trì, Phú Thọ

12.390

17.346.000.000

5

Số 05

1.300

Chi cục DTNN Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

12.390

16.107.000.000

6

Số 06

1.300

Chi cục DTNN Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

12.390

16.107.000.000

7

Số 07

1.060

Chi cục DTNN Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

12.390

13.133.400.000

8

Số 08

1.070

Chi cục DTNN Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

12.390

13.257.300.000

9

Số 09

1.000

Chi cục DTNN Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

12.390

12.390.000.000

 

Tổng số

11.000

 

 

136.290.000.000

2. Tiêu chuẩn chất lượng: Gạo sản xuất trong nước, gạo hạt dài, loại 15% tấm được xay xát từ thóc thu hoạch vụ Đông Xuân năm 2023 bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng theo quy định tại Mục 2.1 QCVN 06:2019/BTC ban hành kèm Thông tư số 78/2019/TT-BTC ngày 12/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo DTQG.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

6. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:

- Thời gian đăng tải E-TBMT và phát hành E-HSMT chậm nhất ngày 05/6/2023.

- Thời điểm đóng thầu: 9h00 ngày 26/6/2023.

- Thời điểm mở E-HSĐXKT: Trong vòng 02 giờ kể từ thời điểm đóng thầu.

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

9. Thời hạn hoàn thành nhập gạo vào kho vào dự trữ quốc gia tối đa đến hết ngày 15/10/2023.


 

 Các tin đã đưa ngày: