Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Cung cấp dịch vụ giao nhận, vận chuyển 5.000 tấn gạo bằng đường bộ và đường biển viện trợ Cuba

(24/03/2023)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Cung cấp dịch vụ giao nhận, vận chuyển 5.000 tấn gạo

 bằng đường bộ và đường biển viện trợ Cuba

 
   

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng

- Địa chỉ: 261 Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

- Điện thoại: 02203.890.497; Fax: 02203.890.870

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ giao nhận, vận chuyển 5.000 tấn gạo bằng đường bộ và đường biển viện trợ Cuba.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 98/QĐ-CDTHH ngày   23/3/2023 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ giao nhận, vận chuyển 5.000 tấn gạo bằng đường bộ và đường biển viện trợ Cuba.     

4. Tổng mức đầu tư: 29.728.400.000, đồng. (Bằng chữ: Hai mươi chín tỷ, bẩy trăm hai tám triệu, bốn trăm nghìn đồng chẵn).

Giá trị trên đã bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí liên quan theo quy định hiện hành.

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ giao nhận, vận chuyển 5.000 tấn gạo bằng đường bộ và đường biển viện trợ Cuba

 29.728.400.000

đồng

NSNN

 

Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp

đặc biệt 

Ngày 23/3/2023.

Hợp đồng theo đơn giá cố định

 

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi thanh lý hợp đồng 

Ghi chú: Giá trị trên đã bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí liên quan theo quy định hiện hành.

 Các tin đã đưa ngày: