Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Diệt trùng 4.500 tấn thóc dự trữ quốc gia nhập kho năm 2022

(04/10/2022)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

- Địa chỉ: Khu đô thị Đồng Quýt -Thành phố Nam Định - Tỉnh Nam Định

- Điện thoại: 02283.845188             - Fax: 02283.842081

2. Tên dự toán: Diệt trùng 4.500 tấn thóc dự trữ quốc gia nhập kho năm 2022

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số: 394/QĐ-CDTHNN ngày 03/10/2022 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Diệt trùng 4.500 tấn thóc dự trữ quốc gia nhập kho năm 2022”.

4. Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

5. Tổng kinh phí: 67.500.000 đồng (Bằng chữ: sáu mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng)

B. Nội dung thông báo mời thầu:

  TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu có VAT (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Diệt trùng 4.500 tấn thóc dự trữ quốc gia nhập kho năm 2022

67.500.000

NSNN – Phí bảo quản hàng DTQG năm 2022

Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng

Từ ngày 03/10/2022

Hợp đồng trọn gói

30 ngày từ khi hợp đồng có hiệu lực

 Các tin đã đưa ngày: